شما به اینترنت متصل نیستید.
محاسبات این بخش با هدف پیدا کردن آسانتر قطعات ایجاد شده است و اتومی مسئولیتی در قبال اشتباهات احتمالی (مثل محاسبه غیر مرتبط با پروژه شما، عدم تطابق خصوصیات مکانیکی قطعه با محاسبات و ...) نمی پذیرد. محاسبه و انتخاب مناسب ترین قطعه بر عهده شماست و می توانید اسناد فنی هر قطعه را دانلود و استفاده نمایید.